Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 4GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C17S-4GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB (1 x 4GB)
 • Tốc độ Bus: 2400 Mhz
RAM Desktop G.Skill 4GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C17S-4GNT G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Desktop G.SKILL 4GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-4GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2666Mhz F4-2666C19S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2800Mhz F4-2800C17S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ Bus: 2800 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200MHz F4-3200C16S-8GVRB G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Desktop G.SKILL 8GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2800MHz F4-2800C17S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ Bus: 2800MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-16GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
Ram Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3000MHz F4-3000C16S-8GTZR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ Bus: 3000 Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C16D-16GFXR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3200 Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 3200 Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3600MHz F4-3600C19D-16GTZRB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ Bus: 3600MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3000 Mhz F4-3000C15S-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3000 Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 3000 Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4 Bus 3200 Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 3200 Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-32GTZN G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB (16GBx2) DDR4 Bus 3000Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (16GBx2)
 • Tốc độ Bus: 3000 Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-RS5W G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5200MHz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5S G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5S G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5K G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-RS5K G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5K G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-64GTRG G.SKILL
 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5S G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5K G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-8GVKB G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600MHz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 2666Mhz F4-2666C19S-16GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 2800Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 2800 Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 2800Mhz F4-2800C15S-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ Bus: 2800 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C16S-8GFXR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2400 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2666Mhz F4-2666C19S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666 Mhz
RAM Desktop G.Skill 4GB DDR4 Bus 2400MHz F4-2400C17S-4GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz