Danh mục sản phẩm

Phần Mềm Microsoft

Phần mềm Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 SNGL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Windows Windows Server Std 2016 64Bit ... Microsoft
 • Tính năng: Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange Server Ent 2016 SNGL OLP ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange Server Std 2016 SNGL OLP ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL 79P-05729 Microsoft
 • Tính năng: OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Office Std 2019 SNGL OLP NL 021-10609 Microsoft
 • Tính năng: OfficeStd 2019 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL FQC-09525 Microsoft
 • Tính năng: WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL
Phần mềm Microsoft Windows Server 9EM-00653 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Windows Server 9EM-00652 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q7Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine ... Microsoft
 • Tính năng: Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine
Phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 ... Microsoft
 • Tính năng: Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
Phần mềm Microsoft FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 32 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD