Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

RAM 16GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 16GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 8GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 3000 HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 3000Mhz HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 2GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
Ram 4GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz